การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตัวแทนคณะครู นักเรียน และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทที่ ๕ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชิ้นงาน ไฟสัญญาณจราจรเคลื่อนที่ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัตการแอนดรอยด์ พร้อมทั้งรางวัล HONOR AWARD ในงาน ” ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*