ประวัติของสถานศึกษา

wb_uic

ประวัติของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2537 โดยมีนายสมทรง ดิสสร ทำหน้าที่ผู้ประสานงานจัดตั้งและเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คนแรก โดยได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา

_1_1_1

นายบรรหาร  ศิลปอาชา

     ในการจัดหาที่ดิน ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และผลักดันงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่จนสำเร็จ โดยเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา

 

ขนาดและที่ตั้ง

ปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีพื้นที่ 50 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 10 ถนนอู่ทอง-บ้านไร่ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สภาพชุมชนโดยรวม ในเขตอำเภออู่ทองประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาข้าว ข้าวโพด และปลูกอ้อย มีโรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง คือโรงงานน้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล ซึ่งห่างจากวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองประมาณ 3 กิโลเมตร และมีอุตสาหกรรมทำท่อสูบน้ำ เรือท้องแบนในเขตตำบลสวนแตง อำเภออู่ทอง
มีประชากรทั้งสิ้น ประมาณ 120,428 คน โดยที่อำเภออู่ทองมีเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศตะวันออก       ติดกับอำเภอเมือง

ทิศเหนือ            ติดกับอำเภอดอนเจดีย์

ทิศใต้                ติดกับอำเภอสองพี่น้องและอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 

ทรัพยากร

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองมีอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ดังนี้

1. อาคารอำนวยการและหอประชุม ขนาดพื้นที่ 970 ตารางเมตร 1 หลัง

2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ 1,920 ตารางเมตร 1 หลัง

3. อาคารโรงฝึกงาน 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ 480 ตารางเมตร 2 หลัง

4. อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร 1 หลัง

5. อาคารโรงอาหาร ขนาดพื้นที่ 816 ตารางเมตร 1 หลัง

6. อาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ 1,880 ตารางเมตร 1 หลัง

7. อาคารชั่วคราว 2 หลัง

8. สนามฟุตบอล 1 สนาม

9. สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
10. สนามฟุตซอล 1 สนาม

11. สนามตะกร้อ 1 สนาม

12. สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม

13. สนามเปตอง 3 สนาม

14. ที่นั่งพักผ่อน 5 จุด

plan_uic

 

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

หลักสูตรที่เปิดสอน (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)