จำนวนนักเรียนนักศึกษาปัจจุบัน

ระดับชั้น ปวช. 
สาขาวิชา ปวช.
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
     สาขาวิชาการตลาด 14 14 9 37
     สาขาวิชาบัญชี 16 21 26 63
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 46 45 34 125
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
     สาขาวิชาช่างยนต์ 93 61 57 211
     สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง 27 17 12 56
     สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 50 47 31 128
     สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 14 22 13 49
     สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 12 9 8 29
                                    รวม 272 236 190 698

 

ระดับชั้น ปวส. 
สาขาวิชา ปวส
ปวส.1 ปวส.2 เทียบโอน รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   สาขาวิชาการตลาด 7 16 23
   สาขาวิชาการบัญชี 14 10 24
   สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล  27  17  –  44
 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
   สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 34 25 59
   สาขาวิชาไฟฟ้า (ทวิภาคี) 29 17 46
   สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) 8 7 15
  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 11 6 17
                           รวม 130 98 228

จำนวนนักเรียนนักศึกษาของแต่ละปีการศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 อ่านต่อ

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 อ่านต่อ

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ