ปีการศึกษา 2560

จำนวนนักศึกษา

 

ระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา
สาขาวิชา ปวช.
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
     สาขาวิชาการตลาด 12 15 10 37
     สาขาวิชาบัญชี 22 15 11 48
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 27 26 84
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
     สาขาวิชาช่างยนต์ 69 50 38 157
     สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง 18 9 7 34
     สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์(ทวิศึกษา) 24 0 0 24
     สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 49 29 22 100
     สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 12 11 6 29
     สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 8 1 6 15
                                    รวม 245 157 126 528

 

ระดับชั้น ปวส. ปีการศึกษา
สาขาวิชา ปวส
ปวส.1 ปวส.2 เทียบโอน รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   สาขาวิชาการตลาด 9 10 19
   สาขาวิชาการบัญชี 8 7 15
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 16 31
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)  13  –  –  13
 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
   สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ (ทวิ) 16 14 30
   สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า 11 9 20
   สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) 1 9 11 20
   สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) 2 9 9
                           รวม 89 67 157