ข้อมูลอาคารสถานที่

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง  มีอาคารสิ่งก่อสร้างต่างดังต่อไปนี้

 1. อาคารอำนวยการและหอประชุม ขนาดพื้นที่ 960 ตารางเมตร  1 หลัง
 2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ 1,920  ตารางเมตร  1 หลัง
 3. อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ 480 ตารางเมตร  2 หลัง
 4. อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร  1 หลัง
 5. อาคารโรงอาหาร ขนาดพื้นที่ 816 ตารางเมตร 1 หลัง
 6. อาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ 1,880 ตารางเมตร 1 หลัง
 7. อาคารชั่วคราว 2 หลัง
 8. สนามฟุตบอล 1 สนาม
 9. สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
 10. สนามตะกร้อ 1 สนาม
 11. สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม
 12. สนามเปตอง 3 สนาม
 13. ที่นั่งพักผ่อน 5   จุด
 14. ลานเอนกประสงค์ 1 หลัง

อาคาร 1    อาคารสำนักงานและหอประชุม

–  ลักษณะอาคาร       คอนกรีตเสริมเหล็ก 1ชั้น/ลอย พื้น  slab ลอย

–  ขนาดอาคารกว้าง  20 x 36 เมตร  คิดเป็นพื้นที่ 960 ตารางเมตร

–  ก่อสร้างเมื่อปี       พ.ศ. 2537-2539

–  งบประมาณ            5,008,000 บาท

–  สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี  ใช้เป็นหอประชุมของวิทยาลัยฯ สำนักงานฝ่ายส่งเสริมการศึกษา, ฝ่ายวางแผนและพัฒนา, ห้องเอกสารการพิมพ์, ห้องผู้อำนวยการ

อาคาร  2   อาคารเรียนและปฏิบัติการ  3 ชั้น

–  ลักษณะอาคาร       คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น

–  ขนาดอาคารกว้าง  14 x 56 เมตร  คิดเป็นพื้นที่ 1920 ตารางเมตร

–  ก่อสร้างเมื่อปี       พ.ศ. 2537-2539

–  งบประมาณ            8,299,800 บาท

–  สภาพอาคารในปัจจุบัน    ใช้งานได้ดี  ใช้เป็นอาคารเรียน ,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด,ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ,สำนักงานฝ่ายวิชาการ,สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

อาคาร  3  อาคารโรงฝึกงาน  1 ชั้น

–  ลักษณะอาคาร        คอนกรีตเสริมเหล็ก 1ชั้น/ลอย

–  ขนาดอาคารกว้าง   12 x 32 เมตร  คิดเป็นพื้นที่ 480 ตารางเมตร

–  ก่อสร้างเมื่อปี        พ.ศ. 2537-2539

–  งบประมาณ             2,296,100 บาท

–  สภาพอาคารในปัจจุบัน    ใช้งานได้ดี  ใช้เป็นอาคารเรียน ,ห้องปฏิบัติการงานเชื่อมโลหะ

อาคาร 4 อาคารโรงฝึกงาน  1  ชั้น

–  ลักษณะอาคาร        คอนกรีตเสริมเหล็ก 1ชั้น/ลอย

–  ขนาดอาคารกว้าง   12 x 32 เมตร  คิดเป็นพื้นที่ 480 ตารางเมตร

–  ก่อสร้างเมื่อปี        พ.ศ. 2537-2539

–  งบประมาณ             2,296,100 บาท

–  สภาพอาคารในปัจจุบัน    ใช้งานได้ดี  ใช้เป็นอาคารเรียน ,ห้องปฏิบัติการงานก่อสร้าง

อาคาร 5 อาคารโรงฝึกงาน  3 ชั้น

–  ลักษณะอาคาร         คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น มีชั้นลอยด้านหน้าชั้นที่ 4

–  ขนาดอาคารกว้าง    20 x 66 เมตร  คิดเป็นพื้นที่ 4000 ตารางเมตร

–  ก่อสร้างเมื่อปี        พ.ศ. 2541-2543

–  งบประมาณ             20,000,000 บาท

–  สภาพอาคารในปัจจุบัน    ใช้งานได้ดี  ใช้เป็นที่ฝึกงานนักศึกษา  สาขางานยานยนต์,   สาขางานไฟฟ้ากำลัง, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์, หมวดงานเทคนิคพื้นฐาน, เครื่องเย็นและปรับอากาศ, ช่างตัดผมชาย,เสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

อาคาร 6 อาคารศูนย์วิทยบริการ

–  ลักษณะอาคาร      คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น

–  ขนาดอาคารกว้าง  คิดเป็นพื้นที่ 1,088 ตารางเมตร

–  ก่อสร้างเมื่อปี      พ.ศ.  2548

–  งบประมาณ            7,697,500 บาท

–  สภาพอาคารในปัจจุบัน    ใช้งานได้ดี  ใช้เป็นหอประชุมของวิทยาลัยฯ  ใช้เป็นอาคารเรียน ,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องสมุด,ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

อาคารโรงอาหาร

–  ลักษณะอาคาร      คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น

–  ขนาดอาคารกว้าง  คิดเป็นพื้นที่ 816 ตารางเมตร

–  ก่อสร้างเมื่อปี      พ.ศ.  2547

–  งบประมาณ            2,950,000 บาท

–  สภาพอาคารในปัจจุบัน    ใช้งานได้ดี  ใช้โรงอาหาร และหอประชุม