งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

หน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1)  ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
2)  วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และประเมินผการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
3)  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัมนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครู และบุคลากรทางการศึกษา
4)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
5)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
7)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สรุปรายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

                 รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สรุปรายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

                รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สรุปรายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

                รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สรุปรายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

                รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สรุปรายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

                  รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562