ข้อมูลบุคลากร

รายชื่อบุคลากร  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ลำดับที่ ผู้บริหาร
1
2
3
4
นายศิรเมศร์
นายทองกำเนิด
นายโกเมศ
นางสาวเง็กไน้
รวม  4 คน
พัชราอริยธรณ์
พิชิตรณชัย
โตอินทร์
แซ่ลี้
1
1
  1
1
                     
ลำดับที่ ข้าราชการครู
1 นายธนวัฒน์ จิตต์ใจฉ่ำ
2 นายสายชล ศิษย์ฤาษี
3 นายกิตติศักดื์ กลิ่นดีปลี
4  นายปริญญา ชัยพันธ์ุ
5 นายธวัชชัย เชื้ออิบ
6
7
8
9
10
 นางสาวลิตา
นางสาววรารัตน์
นางสาวผกาแก้ว
นางสาวชญาภา
นายเสกศักดิ์
 วรรณตรง
เลิศกิตติวัฒนกุล
จันทรชาศรี
สร้อยทอง
คำหอม
                              รวม  10  คน
ลำดับที่
ครู (พนักงานราชการ)
1 นายสุวรรณ ศรีเที่ยงตรง
2 นายจักรพันธ์ ชินพัณณ์
3 นางฉวี ชินพัณณ์
4 นายประยูร ภูมิกอง
5 นายธนโก พรมศร
6 นายปิยวิทย์ สุทธิวงศ์
7 นางสาวพัชร์สิตา โพธิ์ศรีทอง
8 นายสัญญา เตียบฉายพันธุ์
9  นายจินดา ทองมี
10  นายคฑาวุธ  ด้วงปลี
11 นายประกิจ จำปาสัก
12 นายวรัญญู เจริญวัฒน์
13
14
15
นางสาวเบญจมาภรณ์
นางสาวศิรินทิพย์
นายณัฐปภัสร์
วงษ์สุวรรณ
วิริยะไพสิฐ
จันทร์หอม
                         รวม  15  คน
ลำดับที่ ครูพิเศษสอน
1 นายธนาสิทธิ์ โพธิ์รัง
2 นางพิณทิรา บัวคงดี
3 นางศรีวรรณ มณีวงษ์
4  นางสาวนิภาพร นกน้อย
5  นายสามารถ   12 เกษแก้ว
6 นายจิรเมธ บุษบงส์
7 นายชนินทร์ จิตร์ถนอม
8 นางสาวสุรีรีตน์ ปรีเกษม
9 ว่าที่ ร.ต. วรวุฒิ  วงศ์เสรีพิพัฒนา
10 นายอภิศักดิ์ เพชรคนชม
11 นายธวัชชัย ทวีศรี
12 นายอนิรุทร์ ศรีสุวรรณ
13 นายกษมา ชูก้าน
                      รวม  13 คน
ลำดับที่                        เจ้าหน้าที่
1  นางพิมพ์ประไพ สุขสมบูรณ์
2 นางพิมพัฒน์ สุดโต
3 นางสาวศิริรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์
4 นายเชาวลิต กิระสัทธานนท์
5 นางสาวโสรยา พรหมชาติ
6 นางสาวอภิญญา  ลอคำ
7 นางสาวพรลภัส บุญชมกิจไพศาล
8  นางสาวขวัญจิตร สีดี
9  นางสาวปิยษมา กิระสัทธานนท์
10 นางสาวรักษกร บุญชื่น
11 นางสาวจารุวรรณ มุ่งเครือ
12 นางสาวโสภาวดี สมโภชน์
13 นายบุญชู เชื้อเพชร
14 นางพัชรี  เข็มทอง
15 นางสาวมานัด  เหมาเพชร
16 นายสมัย  หอมทับคาง
17 นายเลี่ยม คำจ่า
18 นางสาวปานเงิน เดชพุ่ม
19  นายวิชัย ลอคำ
20 นายบุญสม  ศิษย์ฤาษี
รวม  20  คน