ข้อมูลบุคลากร

รายชื่อบุคลากร  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ลำดับที่ ผู้บริหาร
1
2
3
4
ดร.ณัฐวุฒิ
นายทองกำเนิด
นายโกเมศ
นางสาวเง็กไน้
รวม  4 คน
ไถ้เงิน
พิชิตรณชัย
โตอินทร์
แซ่ลี้
1
1
  1
1
                     
ลำดับที่ ข้าราชการครู
1 นายธนวัฒน์ จิตต์ใจฉ่ำ
2 นายสายชล ศิษย์ฤาษี
3 นายกิตติศักดื์ กลิ่นดีปลี
4  นายปริญญา ชัยพันธ์ุ
5 นายธวัชชัย เชื้ออิบ
6
7
8
9
10
 นางสาวลิตา
นางสาววรารัตน์
นางสาวผกาแก้ว
นางสาวชญาภา
นายเสกศักดิ์
 วรรณตรง
เลิศกิตติวัฒนกุล
จันทรชาศรี
สร้อยทอง
คำหอม
                              รวม  10  คน
ลำดับที่
ครู (พนักงานราชการ)
1 นายสุวรรณ ศรีเที่ยงตรง
2 นายจักรพันธ์ ชินพัณณ์
3 นางฉวี ชินพัณณ์
4 นายประยูร ภูมิกอง
5 นายธนโก พรมศร
6 นายปิยวิทย์ สุทธิวงศ์
7 นางสาวพัชร์สิตา โพธิ์ศรีทอง
8 นายสัญญา เตียบฉายพันธุ์
9  นายจินดา ทองมี
10  นายคฑาวุธ  ด้วงปลี
11 นายประกิจ จำปาสัก
12 นายวรัญญู เจริญวัฒน์
13
14
15
นางสาวเบญจมาภรณ์
นางสาวศิรินทิพย์
นายอนวัช
วงษ์สุวรรณ
วิริยะไพสิฐ
จันทร์หอม
                         รวม  15  คน
ลำดับที่ ครูพิเศษสอน
1 นายธนาสิทธิ์ โพธิ์รัง
2 นางพิณทิรา บัวคงดี
3 นางศรีวรรณ มณีวงษ์
4  นางสาวนิภาพร นกน้อย
5  นายสามารถ   12 เกษแก้ว
6  นายวรยุทธ แซ่หุ่น
7 นายจิรเมธ บุษบงส์
8 นายชนินทร์ จิตร์ถนอม
9 นางสาวสุรีรีตน์ ปรีเกษม
10 นายอภิศักดิ์ เพชรคนชม
11 นายวรวุฒิ วงศ์เสรีพิพัฒนา
12 นางสาวนันทิชา ทองเจียว
13
14
15
นายสุเมธ
นายธวัชชัย
นายอนิรุทธ์
เลิศล้ำ
ทวีศรี
ศรีสุวรรณ
                      รวม  15  คน
ลำดับที่                        เจ้าหน้าที่
1 นางผกาวรรณ ศรีบัวเผื่อน
2 นางพิมพ์ประไพ สุขสมบูรณ์
3 นางพิมพัฒน์ สุดโต
4 นางสาวอารีวรรณ แสวงหา
5 นายภาสกร เพียรทอง
6 นางสาวศิริรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์
7 นายเชาวลิต กิระสัทธานนท์
8 นางสาวโสรยา พรหมชาติ
9  นางสาวอภิญญา  ลอคำ
10 นางสาวเอมอร อ่ำพุทรา
11 นางสาวพรลภัส บุญชมกิจไพศาล
12 นายพิษณุ เพียรทอง
13 นางสาวขวัญจิตร สีดี
14 นางสาวพรรณวลี ยิ้มแสง
15 นางสาวชนานันท์ แจ่มจำรัส
16 นางสาวปิยษมา กิระสัทธานนท์
17 นายบุญชู เชื้อเพชร
18 นางพัชรี  เข็มทอง
19 นางสาวมานัด  เหมาเพชร
20 นายสมัย  หอมทับคาง
21 นายเลี่ยม คำจ่า
22 นางสาวปานเงิน เดชพุ่ม
23  นายวิชัย ลอคำ
24 นายบุญสม  ศิษย์ฤาษี
รวม  24  คน