ข้อมูลบุคลากร

รายชื่อบุคลากร  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ลำดับที่ ผู้บริหาร
1
2
3
.
ดร.ชาตรี
นางสาวเง็กไน้
นายพิพัฒน์
       รวม  3  คน
จำปาศรี
แซ่ลี้
ทองระอา
.
1
1
                     
ลำดับที่ ข้าราชการครู
1 นายเดชาพล จิตต์ใจฉ่ำ
2 นายสายชล ศิษย์ฤาษี
3 นายกิตติศักดื์ กลิ่นดีปลี
4  นายปริญญา ชัยพันธ์ุ
5 นางสาวปุญญิสาพลัช  เพียรกล้า
6
7
8
9
10
นางวาสนา
ว่าที่ร้อยตรีชิงชัย
นางสาวจีรยา
นายวรวิช
นายจักรพงศ์
ศิษย์ฤาษี
มารักษา
จงงดงาม
ปั้นจันทร์
เพ็ญศรีสิริกุล
                              รวม  10  คน
ลำดับที่
ครู (พนักงานราชการ)
1 นายสุวรรณ ศรีเที่ยงตรง
2 นายจักรพันธ์ ชินพัณณ์
3 นางฉวี ชินพัณณ์
4 นายประยูร ภูมิกอง
5 นายธนโก พรมศร
6 นายปิยวิทย์ สุทธิวงศ์
7 นางสาวพัชร์สิตา โพธิ์ศรีทอง
8 นายสัญญา เตียบฉายพันธุ์
9 นายคฑาวุธ  ด้วงปลี
10  นายประกิจ จำปาสัก
11 นายวรัญญู เจริญวัฒน์
12 นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษ์สุวรรณ
13
14
15
นางสาวศิรินทิพย์
นายณัฐปภัสร์
นายธนาสิทธิ์
วิริยะไพสิฐ
จันทร์หอม
โพธิ์รัง
                         รวม  15  คน
 

ลำดับที่

 

ครูพิเศษสอน

1 นางพิณทิรา บัวคงดี
2  นางศรีวรรณ มณีวงษ์
3 นายสามารถ เกษแก้ว
4 นายจิรเมธ  บุษบงส์
5  ว่าที่ ร.ต. วรวุฒิ  วงศ์เสรีพิพัฒนา
6 นายอนิรุทร์ ศรีสุวรรณ
7  นายกษมา  ชูก้าน
8 นายฉัตริน สารทอง
9 นางสาวน้ำเงิน สีแสด
10 นางสาวชนิกานต์ โมพันธุ์
11 ว่าที่ร้อยตรี รุ่งชัย นาคินชาติ
12
13
14
.
นางสาวอภิญญา
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวทัดดาว
รวม  14  คน
ลอคำ
เปลี่ยนเนียม
เชิดฉัน
.
 

ลำดับที่

 

เจ้าหน้าที่ฯ/นักการฯ/พนักงานขับรถ

1  นางพิมพ์ประไพ สุขสมบูรณ์
2 นางพิมพัฒน์ สุดโต
3  นายเชาวลิต กิระสัทธานนท์
4 นางสาวโสรยา พรหมชาติ
5 นางสาวพรลภัส บุญชมกิจไพศาล
6 นางสาวขวัญจิตร  สีดี
7 นางสาวปิยษมา กิระสัทธานนท์
8  นางสาวรักษกร  บุญชื่น
9 นางสาวโสภาวดี สมโภชน์
10  นางสาวจารุวรรณ มุ่งเครือ
11 นายภัทรพงศ์ โตนน้ำขาว
12 นางพัชรี  เข็มทอง
13 นางสาวมานัด เหมาเพชร
14 นายเลี่ยม คำจ่า
15 นางสาวปานเงิน   เดชพุ่ม
16 นายบุญชู เชื้อเพชร
17 นายบุญสม ศิษย์ฤาษี
รวม  17  คน