โครงการพัฒนาอาชีพในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๗ (วิชาการทำขนมปังโรล) 

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นางศรีวรรณ มณีวงษ์ ครู นางสาวจีรยา จงงดงาม ครู และ นางสาวดวงจรัส เอิบอาบ ครู      ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ร่วมเข้าอบรมโครงการพัฒนาอาชีพในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๗ (วิชาการทำขนมปังโรล)                        ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี