โครงการพัฒนาอาชีพในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๗ (สลัดโรลเพื่อสุขภาพ)

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นางศรีวรรณ มณีวงษ์ ครู นางสาวจีรยา จงงดงาม ครู และ นางสาวดวงจรัส เอิบอาบ ครู ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ร่วมเข้าอบรมโครงการพัฒนาอาชีพในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๗ (สลัดโรลเพื่อสุขภาพ)ในวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี