โครงการวันเอดส์โลกและป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยงานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการวันเอดส์โลกและป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง