ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) และแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มอบหมายให้นางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) และแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ประจำปีการศึกษา 2566
🖋ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง