พิธีแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๖
๑.นางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการ
๒.นายธนโก พรมศร ครูแผนกช่างก่อสร้าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง