โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารโดม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง