โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖          เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง