ประชาพิจารณ์ (ร่างฉบับแก้ไข) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทางภาษาและสอบเทียบวัดระดับภาษาอังกฤษ Neo Study ในรูปแบบ Web Base ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่างฉบับแก้ไข) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทางภาษาและสอบเทียบวัดระดับภาษาอังกฤษ Neo Study ในรูปแบบ Web Base ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านต่อ….