มอบตัวนักเรียน นักศึกษารอบโควตาพิเศษ (รอบที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษารอบโควตาพิเศษ (รอบที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง(ปวส.) นำโดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันเสาร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารโดมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง