ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่างฉบับแก้ไข) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

ชุดปฏิบัติการทางภาษาและสอบเทียบวัดระดับภาษาอังกฤษ Neo Study ในรูปแบบ Web Base ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….อ่านต่อ….