ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รอบโควตาพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

อ่านต่อ…