ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทางภาษาและสอบเทียบวัดระดับภาษาอังกฤษ Neo Study

 ประชาพิจารณ์ (ร่าง)

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทางภาษาและสอบเทียบวัดระดับภาษาอังกฤษ Neo Study ในรูปแบบ Web Base ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ..

Leave a comment

Your email address will not be published.


*