โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เข้าร่วมสอนอาชีพระยะสั้น ซ่อมรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี