ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัว รอบโควตาพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอน การชำระเงิน

   ***ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อไปชำระเงินค่าระดมทรัพยากรที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ***

**ค่าระดมทรัพยากรระดับชั้น ปวช.1**
สาขาวิชาช่างยนต์                                ดาวน์โหลด
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง                    ดาวน์โหลด
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์                ดาวน์โหลด
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง                           ดาวน์โหลด
สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง                        ดาวน์โหลด
สาขาวิชาการบัญชี                                ดาวน์โหลด
สาขาวิชาการตลาด                               ดาวน์โหลด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                 ดาวน์โหลด

**ค่าระดมทรัพยากรระดับชั้น ปวส.1**
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล                  
ดาวน์โหลด
สาขาวิชาไฟฟ้า                                    ดาวน์โหลด
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์                      ดาวน์โหลด
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม            ดาวน์โหลด
สาขาวิชาการบัญชี                              ดาวน์โหลด
สาขาวิชาการตลาด                             ดาวน์โหลด
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล       ดาวน์โหลด

คำแนะนำ 
1.  กรอกชื่อนามสกุลนักเรียนนักศึกษา ทั้งสองส่วนให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
2.  เก็บเอกสารบัตรชำระเงินค่าระดมทรัพยากร ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (เอกสารส่วนที่ 1) แนบมาพร้อมกับสลิปนำฝากเงิน
ส่งคืนที่งานทะเบียนของวิทยาลัยฯ ในวันมอบตัวโควตาพิเศษ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ชำระเงินค่าระดมทรัพยากร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
3.  จ่ายผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์

————————————————————————————————————————–

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ : งานการเงิน 094-6285245, งานทะเบียน 081-0180885

*********    ขอความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยมาด้วยคะ    ******************

Leave a comment

Your email address will not be published.


*