วิธีการดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียน

  1. เข้าสู่เว็บไซด์ https://std2018.vec.go.th/web/   และกดเมนู  กลุ่มนักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครอง

2. ใส่ Username เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษา และ password เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลือกสถานศึกษาเป็นวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

3. กดที่บริการนักเรียน Online

4. กดที่ข้อมูลการเงิน

5.กดที่ตัวหนังสือสีฟ้า เลขที่ใบแจ้งหนี้

6. ปริ๊นบัตรลงทะเบียนใบจ่ายที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั้วประเทศ และถ่ายสำเนาหลักฐานการชำระเงินจำนวน 2 ชุด มายื่นในวันลงทะเบียนที่ครูที่ปรึกษา

Leave a comment

Your email address will not be published.


*