ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนที่ 1 การชำระเงิน

– มีการชำระเงินเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ค่าบำรุงการศึกษา   ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อไปชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ***สำหรับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส. 2 ถ้าไม่สะดวกในการปริ๊นสามารถติดต่อครูที่ปรึกษาเพื่อรับบัตรลงทะเบียนได้****

ระดับ ปวช. 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
– มารับบัตรลงทะเบียนที่ครูที่ปรึกษา  และส่งคืนที่ครูที่ปรึกษา( ไม่ต้องดาวน์โหลดเอกสารใดๆเพื่อชำระเงินเนื่องจากชำระแล้ววันมอบตัวเว้นเสียแต่ผ่อนผันให้ติดต่องานการเงิน)

ระดับ ปวส.1 วันที่ 25 มิถุนายน 2563
**สำหรับผู้ที่จ่ายค่าระดมทรัพยากรในวันมอบตัวแล้ว
–  สาขาเทคนิคยานยนต์ (ปวช.)               ดาวน์โหลด
–  สาขาเทคนิคยานยนต์ (ม.6)                 ดาวน์โหลด
–  สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง                            ดาวน์โหลด
–  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ทวิภาคี)           ดาวน์โหลด
–  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ปกติ  (ปวช.)     ดาวน์โหลด
–  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ฯ  ปกติ (ม.6)        ดาวน์โหลด
–  สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม (ปวช.)   ดาวน์โหลด

 –  สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม (ม.6)    ดาวน์โหลด
–  สาขาการบัญชี                                 ดาวน์โหลด
–  สาขาการตลาด(ปวช.)                    ดาวน์โหลด
–  สาขาการตลาด (ม.6)                      ดาวน์โหลด
–  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.)      ดาวน์โหลด
–  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ม.6)          ดาวน์โหลด
  **สำหรับผู้ที่ยังไม่จ่ายค่าระดมทรัพยากรในวันมอบตัว
–  สาขาเทคนิคยานยนต์ (ปวช.)               ดาวน์โหลด
–  สาขาเทคนิคยานยนต์ (ม.6)                 ดาวน์โหลด
–  สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง                            ดาวน์โหลด
–  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ทวิภาคี)           ดาวน์โหลด
–  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ปกติ  (ปวช.)     ดาวน์โหลด
–  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ฯ  ปกติ (ม.6)        ดาวน์โหลด
–  สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม (ปวช.) ดาวน์โหลด

 –  สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม (ม.6)    ดาวน์โหลด
–  สาขาการบัญชี                                 ดาวน์โหลด
–  สาขาการตลาด(ปวช.)                    ดาวน์โหลด
–  สาขาการตลาด (ม.6)                      ดาวน์โหลด
–  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.)      ดาวน์โหลด
–  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ม.6)          ดาวน์โหลด

ระดับ ปวช. 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2563
ระดับ ปวช. 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2563
ระดับ ปวส.2 วันที่ 24 มิถุนายน 2563

ระดับ ปวช.2 ปวช 3 และ ปวส.2  สามารถดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนได้จากเว็บไซด์ https://std2018.vec.go.th/web/
วิธีการดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.uic.ac.th/web2015/?p=28751&preview=true

***เฉพาะ ระดับชั้น ปวช.3 ให้ผู้ปกครองมาด้วยในวันลงทะเบียน เพื่อรับเงินเรียนฟรี  และเตรียมเอกสารมารับเงินเรียนฟรี ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง  จำนวน 1 แผ่น และสำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา จำนวน 1 แผ่น****

*****นักเรียน นักศึกษา เรียนเก็บ ติดต่อเพื่อรับใบลงทะเบียนที่งานทะเบียนและชำระเงินที่งานการเงินวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 *******

คำแนะนำ
1. กรอกชื่อนามสกุลนักเรียนนักศึกษา ทั้งสองส่วนให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
2.เก็บเอกสารส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษาและหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้จากธนาคาร มายื่นที่งานการเงินในวันลงทะเบียนที่กำหนดไว้
3. ในการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จะมีค่าธรรมเนียม 10 บาท
4. จ่ายผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 หากเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่าเป็นการลงทะเบียนล่าช้า ต้องชำระค่าปรับล่าช้าเพิ่ม จำนวน  100 บาท
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ผกาแก้ว โทร 094-6285245

ส่วนที่ 2 ค่ากิจกรรม   ให้นำเงินสดมาชำระที่วิทยาลัยในวันมอบตัว
 – ระดับ ปวช. 2,ปวช.3 และ ปวส.2   จำนวน  400 บาท
– ระดับ ปวช. 1  จำนวน  1,200 บาท และ ปวส. 1 จำนวน 800 บาท (สำหรับผู้ที่ยังไม่จ่ายค่ากิจกรรมในวันมอบตัว)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.โสรยา โทร 097-2564126

————————————————————————————————————————–

ขั้นตอนที่ 2  มาลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษามาลงทะเบียน เวลา 8.00 น. ณ อาคารโดม และพบครูที่ปรึกษาและลงทะเบียน สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

– เอกสารการชำระเงินส่วนที่ 1 และหลักฐานการชำระเงิน โดยถ่ายเอกสารมาด้วยจำนวน 2 ชุด เพื่อส่งคืนที่ครูที่ปรึกษา
– เงินค่ากิจกรรม

————————————————————————————————————————–

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ : งานการเงิน 094-6285245, งานทะเบียน 099-9641451

*********    ขอความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยมาด้วยคะ    ******************
*********   งดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง   *************

Leave a comment

Your email address will not be published.


*