ขั้นตอนการมอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนที่ 1  ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิมามอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 ( ***นักศึกษาคนใดมามอบตัวและชำระเงินแล้วไม่ต้องมาแล้วคะ รอประกาศลงทะเบียนจากหน้าเพจวิทยาลัยคะ**** ) โดยกำหนดวันมามอบตัว ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น.

     1. รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มามอบตัวในวันที่ 9 มิถุนายน 2563  ( สาขาช่างยนต์ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระดับ ปวช.และ ปวส.)  **  กดตรวจสอบรายชื่อ  **

     2. รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มามอบตัวในวันที่ 10 มิถุนายน 2563  ( สาขาช่างไฟฟ้า,สาขาช่างก่อสร้างและสาขาซ่อมบำรุง ทั้งระดับ ปวช.และ ปวส.)  ** กดตรวจสอบรายชื่อ  ***

     3. รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มามอบตัวในวันที่ 11 มิถุนายน 2563  ( สาขาการบัญชี ,สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งระดับ ปวช.และ ปวส.)  ** กดตรวจสอบรายชื่อ  ***

*** ถ้าไม่พบรายชื่อโปรดโทรติดต่อสอบถาม อ.ลิตา โทร 099-641451****

————————————————————————————————————————–

ขั้นตอนที่ 2 การชำระเงิน

– มีการชำระเงินเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ค่าบำรุงการศึกษา   ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อไปชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
ระดับ ปวช.
–  สาขาช่างยนต์                   ดาวน์โหลด
–  สาขาช่างไฟฟ้า                ดาวน์โหลด
–  สาขาอิเล็กทรอนิกส์         ดาวน์โหลด
–  สาขาช่างก่อสร้าง             ดาวน์โหลด
–  สาขาช่างซ่อมบำรุง          ดาวน์โหลด
–  สาขาการบัญชี                  ดาวน์โหลด
–  สาขาการตลาด                 ดาวน์โหลด
–  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ดาวน์โหลด

ระดับ ปวส.
–  สาขาเทคนิคยานยนต์        ดาวน์โหลด
–  สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง         ดาวน์โหลด
–  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ฯ         ดาวน์โหลด
–  สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม  ดาวน์โหลด
–  สาขาการบัญชี                    ดาวน์โหลด
–  สาขาการตลาด                   ดาวน์โหลด
–  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     ดาวน์โหลด

คำแนะนำ
1. กรอกชื่อนามสกุลนักเรียนนักศึกษา ทั้งสองส่วนให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
2.เก็บเอกสารส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษาและหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้จากธนาคาร มายื่นที่งานการเงินในวันมอบตัวที่กำหนดไว้
3. ในการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาจะมีค่าธรรมเนียม 10 บาท

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ผกาแก้ว โทร 094-6285245

ส่วนที่ 2 ค่ากิจกรรม   ให้นำเงินสดมาชำระที่วิทยาลัยในวันมอบตัว

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.โสรยา โทร 097-2564126

ส่วนที่ 3 ค่าเสื้อผ้า   ให้นำเงินสดมาชำระที่วิทยาลัยในวันมอบตัว
– ระดับ ปวช. 1 แผนกช่าง จำนวนเงิน 1,330 บาท
– ระดับ ปวช. 1 แผนกพาณืชยการ  จำนวนเงิน 1,180 บาท

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.พิณทิรา โทร 081-3659693

————————————————————————————————————————–

ขั้นตอนที่ 3  มามอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. โดยเตรียมเอกสารมาดังนี้
– สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน ,บิดา,มารดา ถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้นำสำเนาสูติบัตรมาด้วยอย่างละ 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน ,บิดา,มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– เอกสารการชำระเงินทั้งส่วนที่ 1 และหลักฐานการจ่ายเงิน โดยถ่ายสำเนามาด้วยจำนวน 1 ชุด

————————————————————————————————————————–

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ : งานการเงิน 094-6285245, งานทะเบียน 099-9641451,งานเสื้อผ้า 081-3659693

*********    ขอความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยมาด้วยคะ    ******************

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*