การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อออนไลน์ด้วย Google Classroom, Google Form และ Zoom Cloud Meeting

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองร่วมกับงานสื่อการเรียนการสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อออนไลน์ด้วย Google Classroom, Google Form และ Zoom Cloud Meeting ให้กับคณะครูและบุคลากร โดย นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*