โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองจัดโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง เป็นประธานในการเปิดโครงการ ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*