โครงการ “พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand ๔.๐ ) ศูนย์ที่ ๒

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองจัดโครงการ “พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand ๔.๐ ) ศูนย์ที่ ๒ ระหว่างเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น. ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*