โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่งจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในวิทยาลัยโดยการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ในวันพฤหัสบดีที่ ๖มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*