พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*