โครงการ “อาชีวะอาสา” เทศกาลปีใหม่

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองและคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “อาชีวะอาสา” เทศกาลปีใหม่ และนายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริษัทอู่ทอง พลังงาน จำกัด(สถานีน้ำมันเอสโซ่)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*