ข้อมูลงบประมาณ

งบประมาณ ปี 2562  อ่านต่อ

งบประมาณ ปี 2561  อ่านต่อ

งบประมาณ ปี 2560  อ่านต่อ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   จำแนกตามผลผลิต
ที่ รายการ ใช้จ่ายตามแผน(บาท)
1 งบบุคลากร 10,310,200
2 งบดำเนินงาน 7,065,000
3 งบลงทุน 10,982,000
4 งบเงินอุดหนุน 5,828,000
5 งบรายจ่ายอื่น ๆ 2,874,662
รวม 37,059,862